Våra trivselregler

options_256

Boende i föreningen är också skyldiga att se till att deras gäster följer dessa regler. Att bo i bostadsrätt innebär att du har möjlighet att påverka trivsel, skötsel och service i bostadsområdet. Du har också insyn i och inflytande över förvaltning och ekonomi. Informationen och reglerna i denna skrift bygger på våra stadgar och de beslut som styrelse och föreningsstämman antagit och är därför ett uttryck för medlemmarnas egna önskemål.

Ansvar för ordningen

Styrelsen ansvarar för att föreningen förvaltas tekniskt och ekonomiskt. Styrelsen ansvarar även för att verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.
I den löpande förvaltningen ingår även ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.
Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar.
Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För vem gäller trivselreglerna?
Trivselsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare utan även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller givetvis också de som hyr i andra hand.

Vad händer om trivselreglerna inte följs?
Om trivselreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du skall få bo kvar. Förseelser som är av ringa betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först uppmana medlemmen att följa reglerna. Först därefter och om medlemmen trots uppmaningarna inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.

Tvättstugan
Gemensamma tvättstugor finns i kvartershuset. Dygnet är indelat i fyra tvättpass för respektive tvättstuga. Bokning av tvättid sker genom ett digitalt bokningssystem.

Husdjur
Rastning av hundar eller katter får inte ske inom området, hundar skall alltid vara kopplade. En hund får inte lämnas ensam om den skäller. Kattägare ska se till att deras katter inte förorenar på lekplatserna. I övrigt gäller kommunens regler för husdjurshållning, på grund av allergiriskerna är det inte tillåtet att medföra husdjur vid vistelse i våra gemensamma utrymmen. För att få ha reptiler och kräldjur inom området krävs särskilt tillstånd av styrelsen samt att anmälan görs till kommunen.

Grönytor
Vi som medlemmar äger inte några egna tomter, dessa ägs gemensamt, och styrelsen representerar ägaren. Genom nyttjanderättsavtalet har du som bor i marklägenhet övertagit skötseln av grönytorna runt din bostad. Avtalet innebär att du sköter gräsklippning, ogräsrensning, gödsling samt vår och höstarbete.
Du har genom detta rätt att fritt disponera denna yta. Större förändringsarbete måste godkännas av styrelsen. Uppställning av fasta föremål får normalt inte förekomma.

Staket och växthus  ska godkännas av styrelsen och de närmaste grannarna. Om du av någon anledning t.ex. hälsoskäl inte kan sköta det område du har nyttjanderättsavtal på, kan skötsel köpas av bl.a. HSB Service. Gemensamma grönytor sköts av HSB Service. Det är viktigt att husfasader hålls fria från växter.
Det är bra att vi håller vår yttre miljö fin, gör detta på ett hänsynstagande sätt till dina grannar.
Roterande maskiner så som gräsklippare, högtryckstvätt, grästrimmer mm, kan ge ifrån sig buller (oönskat ljud).
Visa alltid hänsyn till dina grannar.

Grillning
Grilla inte på eller under balkonger. Vid kvartershuset finns en kolgrill som kan användas av de boende.

Musik och fest
Undvik hög volym från stereo, radio, tv och musikinstrument, eller andra höga ljud, så att de kringboende inte störs.
Normalt skall "frid råda" både inom- och utomhus mellan 23:00 -07:00. Söndagsmorgonen ser vi gärna att friden råder längre.
Om ni har planerat in en fest eller några andra trevligheter är det bra om ni innan festen informerar era grannar.

Trafik
Bil-, moped-och motorcykel trafik är förbjuden på grönytor, gång och cykelbanorna inom bostadsområdet. Du får dock med låg hastighet köra fram till din bostad för i och urlastning av tunga eller skrymmande föremål. Grindar har tillkommit för att höja säkerheten, framkomligheten och trivseln i området. Grindarna har ett flexibelt låssystem. Nyckeln kan endast tas ur när grinden är stängd. Grindarna ska alltid hållas stängda och låsta. Nyckeln ska inte lämnas kvar i låset de har även ett separat lås för räddningstjänsten.

Garage
Bilgaraget tillhör lägenheten och överlåts till ny bostadsrättshavare,
äger du ingen bil får du hyra ut ditt garage i andra hand men du måste först meddela och få ett godkännande av styrelsen.
Vi har även några MC-garage till uthyrning, kontakta HSB-kontoret för information.

Gällande regler för Bil / MC-garage kan laddas ner här.

Parkering
Bilparkering är endast tillåten i garage eller P-plats, gällande regler för parkeringsplatser finns uppsatt vid infart till området. Detta för allas trevnad, framkomlighet, fri sikt, miljö, och säkerhet.  Det är såldes inte tillåtet att parkera utmed vägkanten, på grönytor eller cykel- och gångbanor, dvs trafikregler enligt Trafikförordningen 47 § - 51 §. Uppställning av husvagnar, husbilar, släpkärror, avställda fordon, fordon med körförbud, båtar etc. är inte tillåtet.
Parkering på ej markerad parkeringsplats mellan husen är endast tillåtet vid i- och urlastning i högst 10 minuter om ingen aktivitet förekommer vid fordonet.

Uthyrning i andra hand.
För att få hyra ut lägenheten i andra hand måste du ha styrelsens samtycke och ansökan om detta ska vara skriftlig. En andrahandsuthyrning är när någon som inte är bostadsrättshavare självständigt använder lägenheten. Detta gäller även då man ”lånar ut” lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen.

Sopor
Sortera dina sopor och ditt avfall noga med tanke på miljön och föreningens ekonomi. Stora frigolit, wellpapp-eller kartonger lämnas på Holmagärde återvinningscentral på Blästergatan 7 eller i någon av Varbergs återvinningscontainrar. Kläder och skor lämnas till hjälporganisationer eller till återvinningscentralen.

Mediciner och termometrar lämnas till apotek.

Tvättmaskiner, kylskåp m.fl vitvaror lämnas till återvinningscentralen. Porslin, krukor, stekpannor, färgrester, lösningsmedel, möbler, elektronik, datorer med tillbehör, TV-apparater, leksaker, material från renoveringar såsom golvmattor, gips, golvlister och trä mm lämnas till återvinningscentralen.

Parabolantenner och skyltar
Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.
Det är inte heller tillåtet att sätta upp skyltar utan särskilt tillstånd från styrelsen.

Snöröjning
Gemensam snöröjning görs av gång och cykelbanor, framför garage och på vägarna.
Gången från bostaden till gångbanan skottar de boende själva. Tänk på att skotta framför brevlådan.

Underhåll
Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Betalning till inre fond är avskaffad 2014. Hur mycket som finns i din eventuella inre fond framgår av avgiftsspecifikationen du får varje kvartal. Uttag från inre fonden handläggs av HSB kontoret.

Reparationer och renoveringar
Du får bygga om din lägenhet om det inte blir till nackdel för dina grannar eller föreningen.
Till-eller ombyggnad av altan, inglasning av balkong, uppförande av staket mm kräver godkännande av styrelsen och eventuellt ett bygglov.
Kontakta alltid styrelsen innan du vidtar någon förändring bifoga ifyllt förändringsavtal med en tydlig förklaring vad som avses ändras.
Kontrollera regelbundet dina dusch-och badrum så att det inte finns sprickor i ytskiktet på golv och väggar.
Information om ditt underhållsansvar finner du i stadgarna § 36. ”Bostadsrättshavaren bör teckna försäkring som omfattar det underhålls-och reparationsansvar som följer av lag och dessa stadgar.” Stadgarna § 36. Bedömer du att renoveringen kan störa grannarna är det bra att informera dem innan.
Grannar ska inte utsättas för störningar som försämrar deras boendemiljö under tiden som en renovering pågår. (enl. stadgar §42)
När hantverkare anlitas, är det viktigt att framkomligheten inte påverkas av deras parkerade fordon.
Utryckningsfordon måste alltid ha fri väg! Även du som renoverar har ett ansvar att se till att hantverkarna följer parkeringsreglerna.
Styrelsen ska tillfrågas om särskilda behov föreligger. Byggavfalls-containrar, maskiner mm, får endast ställas ut efter styrelsens godkännande.

Internet
Samtliga lägenheter är anslutna till Telias bredbandstjänster genom fiber. I lägenheten finns det en fiberkonverter vilket är en grå låda som sitter fastskruvad på väggen, normalt i vardagsrummet. Fibertrådarna som är anslutna till fiberkonvertern är lätta att skada och kan bara repareras av en fackman. En reparation kostar flera tusen kronor. Vid en skada görs en utredning och bostadsrättsinnehavaren kan debiteras reparationskostnaden.
Vid t.e.x. tapetsering kan det vara önskvärt att ta loss boxen. Kontakta då Telia support: 020-240 250 eller kundtjänst: 020-755 766

Altan, balkong och uteplats
Alla ombyggnader skall anmälas till styrelsen innan arbetet påbörjas. Bygglov kan erfordras och observera att endast föreningens bygglov gäller. Då ombyggnaden är klar anmäls detta till styrelsen för besiktning. Byggnationer som inte håller sig inom gällande bygglov måste byggas om alternativt rivas.

Ventilation, värme och vatten
Ventilationsanläggningen tillhör fastighetsägaren alltså föreningen. Du kan själv reglera ventilation genom insläpp i fönstrens spaltventiler och vädringsfönster.
Utsug sker genom fasta ventilationsdon. Dessa är justerade att ventilera ägenheten enligt gällande normer.
Ventilationsdonens inställning får under inga omständigheter ändras eller täckas över, då detta kan medföra obalans i ventilationen och skapa obehag i er och/eller i grannarnas lägenheter. Du kan undvika vattenskador och mögel i bad och duschrum genom att hålla dessa utrymmen väl ventilerade.
Var observant på läckande kranar och toaletter, även små läckage ger efter timmar och veckor en betydande vattenförlust.

Spisfläktar
Spisfläktar i kök skall vara avsedda för ventilationssystem i flerfamiljshus av typen FTX. Kontakta styrelsen innan ni byter ut spisfläkt för mer information.
Våra kök är utrustade med spiskåpa. Fläktarna sitter på taken och är justerade för vi ska ha rätt ventilation i kök, bad och wc i våra lägenheter.
Ventilationen är för hela huset gemensamt. Det är alltså inte tillåtet att ansluta en köksfläkt med motor på den ventilation som vi har.
Om man sätter på fläkten, forcerar utsuget med motor, så påverkas övriga ventilationen och matos kan då tryckas in i grannens lägenhet.

Vid våra OVK-besiktningar kontrolleras detta, och att rätt luft flöden erhålls i lägenheten.
Man får däremot byta ut spiskåpa mot annan spiskåpa eller till en kolfilterfläkt. Om man installerar en kolfilterfläkt måste en ventil anslutas på ventilationskanalen så att det finns ett grundflöde kvar i köket. Vid byte av spiskåpa ska injustering göras så att luftflödet blir rätt inställt. Grundflöde och forceringsflöde enligt gällande värden.
Kontakta HSB för att få mer information om detta. Under pågående renovering av kök, se till att ventilationskanalen blir tillfälligt avstängdså att inte byggdamm eller föremål kan sugas upp i fläkten. Ventilationsflödet påverkas också om kanalen är helt öppen i någon lägenhet.